Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Hermans Werving & Advies.

Artikel 2: Opdracht
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst het pakket beschreven in artikel 3 die dient een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Hermans Werving & Advies stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op. Mail verkeer word took gezien als opdrachtbevestiging.
 2. Een werving en selectie opdracht dmv het pakket eindigt door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen duur van de opdracht, namelijk 28 dagen.
 3. Een werving en selectie opdracht op basis van no cure-no pay. Tussen opdrachtgever en Hermans Werving & Advies wordt een fee afgesproken voor de bemiddeling van een kandidaat. Deze fee wordt berekend over het jaarsalaris van de kandidaat inclusief vakantiegeld.
 4. Bij werving en selectie opdracht op basis van no cure-no pay geld een betalingsafspraak van 50% van de totale fee bij aanname en 50% van de totale fee na 1 maand proeftijd. Voor beide betalingen geld teen betalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 3: Pakket

 1. Pakket; Hermans Werving & Advies voorziet, indien bij de opdrachtgever niet aanwezig, in een functieomschrijving voor de betreffende vacature. Tevens zal er, aan de hand van deze functieomschrijving, een landelijke online wervingscampagne worden opgezet met een termijn van 28 dagen. Hermans Werving & Advies kiest de relevante jobboards, door locatie en specialisme, verzorgt de administratieve zaken omtrent; het ontvangen en verwerken van de reacties op online wervingscampagne. Voor het recruitmentpakket zal Hermans Werving & Advies een totaalbedrag van € 1975,- factureren die geheel vooruit betaald dient te worden.
 2.  No cure no Pay; Hermans Werving & Advies voorziet, indien bij de opdrachtgever niet aanwezig, in een functieomschrijving voor de betreffende vacature. Tevens zal er, aan de hand van deze functieomschrijving, een landelijke online wervingscampagne worden opgezet. Hermans Werving & Advies kiest de relevante jobboards, door locatie en specialisme, verzorgt de administratieve zaken omtrent; het ontvangen en verwerken van de reacties op online wervingscampagne. Opdracht wordt conform offerte uitgevoerd.

Artikel 4: Benodigde gegevens en verplichting pakketkeuze
Hermans Werving & Advies
De opdrachtgever verstrekt aan Hermans Werving & Advies alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Hermans Werving & Advies spant zich in om binnen de termijn van 28 dagen, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, minimaal 3 CV’s te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever

Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Hermans Werving & Advies verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 6: Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Hermans Werving & Advies, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 7: Keuze kandidaat

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Hermans Werving & Advies is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Hermans Werving & Advies kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Hermans Werving & Advies geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Hermans Werving & Advies, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 8: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is aan Hermans Werving & Advies voor de werving en selectieopdracht een vergoeding verschuldigd ten hoogte van de in artikel 3 genoemde nominale bedragen per pakket.
 2. De vergoeding is ter dekking van de in artikel 3 genoemde activiteiten en instrumenten van Hermans Werving & Advies. De aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De vergoeding dient te worden voldaan voorafgaande de wervingsperiode van 28 dagen.

Artikel 9: Intrekken en wijzigen van een opdracht Indien de opdrachtgever elementen uit de wervingsopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Hermans Werving & Advies sprake is van een nieuwe opdracht, voordat de wervingsperiode van 28 dagen is verstreken, is Hermans Werving & Advies gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 3 genoemde bedrag in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Hermans Werving & Advies te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Hermans Werving & Advies niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Hermans Werving & Advies is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct/ indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Hermans Werving & Advies verschuldigd ter grootte van de in artikel 3 bedoelde bemiddelingsvergoeding.